لطفااز ريش ريش شدن پوست انگشت شصت پا كه زير انگشت اتفاق ميفتد وبعضا يكمي درد دارد بفرماييد.با تشكر

. چرا هاشور پوسته پوسته میشود . چرا هاشور پوسته پوسته میشود : چرا هاشور پوسته پوسته میشود ، چرا هاشور پوسته پوسته میشود
[پوسته پوسته شدن پوست انگشت شست پا - Askanswer مرکز مشاوره ... چرا هاشور پوسته پوسته میشود]

نویسنده و منبع: kahriz | تاریخ انتشار: Tue, 26 Jun 2018 19:22:00 +0000