زنی هستم 40 ساله و پوست نوک انگشتان دستم نازک و خشک مـیشود
روش درمان آنرا برایم بگویید. چرا هاشور پوسته پوسته میشود . چرا هاشور پوسته پوسته میشود : چرا هاشور پوسته پوسته میشود ، چرا هاشور پوسته پوسته میشود
[نازک شدن پوست نوک انگشتان درون خانم ها - Askanswer مرکز ... چرا هاشور پوسته پوسته میشود]

نویسنده و منبع: تقی نامدار | تاریخ انتشار: Wed, 04 Jul 2018 14:47:00 +0000